Psalm 84

Blog

Psalm 84

 

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

 

Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten.

Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de Heer.

Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

 

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt,

bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.

Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.

 

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u.

Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer.

Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen.

 

Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.

 

God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten,

beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

 

Want God, de Heer, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.

Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt.

 

 

Vorige week hadden we veel musjes in de voortuin zitten. En musjes doen me altijd denken aan Psalm 84. Toen dacht ik, ik ga een blog schrijven over Psalm 84 en dan probeer ik een foto van de musjes te maken om erbij te doen. Een keer raden, precies deze week geen mus te zien.

 

Deze blog heb ik iets anders aangepakt dan je van mij gewend zijn. Ik heb een aantal woorden uit de Psalm uitgelicht, omdat je het op verschillende manieren op kan vatten. Is wat ik er over zeg alles wat er over te zeggen is? Absoluut niet, maar het is een opzetje voor jou om ook op deze manier naar een Psalm te kijken.

 

Hart

In de Bijbel komt het woord hart veel voor. Er wordt dan niet altijd het lichamelijke (fysieke) hart bedoeld. Maar ook een geestelijk hart. Het hart staat voor de plaats in het lichaam waar zich emoties, gevoel, moed, inzicht, kennis en wijsheid wonen.

Het woord hart (in het Hebreeuws leb of lebab) komt in de Psalmen alleen al bijna 150 keer voor. De term hart wordt op verschillende manieren gebruikt:

 • In de betekenis van borst
 • In betekenis van de hele mens
 • In figuurlijke zin voor het middelpunt van iets.

Overige betekenissen:

 • Wijsheid (Spreuken 2:10) en inzicht (Psalm 90:12)
 • Gevoel en emotie (Prediker 2:20)
 • (Seksuele) kracht en verlangen (Spreuken 6:25)

Het hart wordt ook gebruikt voor God, op een vergelijkbare manier als voor de mens.

 

Mus

Natuurlijk kan de inspiratie voor deze blog niet ontbreken.

De mus is een kleine vogel die ook in de tijd van de Bijbel veel voorkwam. Mussen werden gevangen, en dan te koop aangeboden op de markt.

Mussen houden zich graag op in de buurt van mensen. Het liefst maken ze hun nest in de holte van een muur. In Psalm 84:4 staat beschreven hoe een mus zijn nest bouwt in het altaar van de tempel. Net als die mus zou de psalmdichter graag dicht bij God willen zijn in het heiligdom.

 

Koning

De koning was de belangrijkste leider uit het Oude Testament.

Belangrijke taken en rechten van een koning waren:

 • Het leger aanvoeren
 • Het volk besturen
 • Belasting heffen
 • Rechtspreken
 • Zorg dragen voor de godsdienst

Daarnaast wordt God vaak als koning genoemd. Waarbij de dichter van de Psalm aangeeft dat hij God ziet als de grote hemelse koning die boven de aardse koning staat.

 

 

Zegen

Zegenen is in het Oude Testament het uitspreken van een wens of een gebed over een persoon of een situatie. De zegen is bedoel voor voorspoed en kracht.

Zegenen is het tegenovergestelde van (ver)vloeken.

Abraham krijgt de verzekering dat God zal zegenen wie Abraham zegent, en vervloeken wie hem vervloekt (Genesis 12:3). En Mozes vraagt het volk te kiezen tussen zegen en vloek, het gevolg van het al dan niet gehoorzamen van God. (Deuteronomium 30:19-20).

Bij het uitspreken van een zegen werden de handen uitgestrekt of op het hoofd gelegd van degene die gezegend werd. Jakob legt zijn handen in kruisvorm op Efraim en Manasse, om ervoor te zorgen dat de krachtigste zegen niet naar de eerstgeborene gaat maar naar de jongste (Genesis 48:10-19). Als Mozes tijdens de strijd tegen Amalek zijn handen opgeheven moet houden, geeft hij op die manier waarschijnlijk de zegen van God door: zolang hij zijn handen omhooghoudt, is Israel aan de winnende hand (Exodus 17:11).

 

Gebed

Bidden is een bijzondere manier van spreken tot God. Wie bidt, kan God eren, hem danken of hem om een gunst vragen, maar ook klagen of boete doen.

In het Hebreeuws en het Grieks is er geen term die vergelijkbaar is met het Nederlandse gebed. De woorden die in de Bijbel gebruikt worden wijzen op verschillende aspecten van wat wij gebed noemen. Bijvoorbeeld:

 • Danken
 • Roepen
 • Voorbede doen
 • Zegenen
 • Eren

In het Oude Testament is het gebed vaak een vrij gebed, uitgesproken bij een bepaalde gelegenheid. Zo bidt Hanna bij de tempel van Silo om een zoon. Ze bidt in stilte en beweegt alleen haar lippen. Uit de reactie van Eli blijkt dat dat ongewoon was. Na de geboorte van Samuel spreekt Hanna een dankgebed uit, de woorden die ze dan gebruikt klinken als een vaste formulering, te vergelijken met de Psalmen.

 

Schild

Een schild is een verdedigingswapen dat het lichaam van de soldaat beschermde tegen aanvallen. Bij de belegering van een stad konden schilden ook gebruikt worden om de stadsmuur tijdelijk hoger te maken. Ze werden dan op houten rekken gehangen en boven op de stadsmuur neergezet.

Schilden waren over het algemeen gemaakt van hout of riet en bekleed met leer of metaal.

Er werden verschillende soorten schilden gebruikt. Soldaten die een pijl en boog gebruikten, hadden vaak een klein rond schild, met een metalen knop in het midden. Dit gaf ze de mogelijkheid om beide handen bij het schieten te gebruiken. Ook soldaten op een strijdwagen konden beter uit de voeten met een kleiner schild.

Soldaten met lansen droegen vaak een manshoog, langwerpig schild, waar ze zich helemaal achter konden verschuilen. Zo’n groot schild was ook nodig wanneer een aanval werd uitgevoerd op een stad: het beschermde de soldaat tegen pijlen en stenen die vanaf de stadsmuur werden afgevuurd.

Het schild wordt in de Bijbel vaak gebruikt als beeld van bescherming. Met name in de Psalmen zien we vaak het beeld van God als schild. Bijvoorbeeld Psalm 7:11: God is het schild dat mij beschermt. In Efeziers 6:16 worden de gelovigen opgeroepen om het geloof als schild te dragen.

Genade

Meestal betekend het woord genade in het Oude Testament: de gunst die God aan de mens schenkt. Maar het woord genade kan ook gebruikt worden voor een situatie tussen mensen.

Degene die genadig is, heeft meestal een hogere status dan de persoon aan wie genade verleent wordt.

In de Hebreeuwse Bijbel zijn de meeste woorden in de betekenis van genade afkomstig van het werkwoord chanan (genadig zijn). Hiervan afgeleid zijn bijvoorbeeld het zelfstandige naamwoord chen en het bijvoeglijke naamwoord channun (genadig). Deze woorden worden, behalve met genade, soms ook vertaald met goed(gezind) of gunst.

Wanneer genade de vertaling is van het Hebreeuwse woord chen of een daaraan verwant woord, betekent het: een onverdiende gunst die iemand aan een ander verleent.

Het woord dat in deze Psalm gebruikt wordt is chen.

 

Gezalfde

In het Oude Testament is het woord gezalfde of messias (in het Hebreeuws: masjiach) gebruikt als een titel. Met name de koning van Israel wordt beschouwd als de gezalfde.

De zalving van een persoon was het teken dat hij door God was uitgekozen voor zijn taak. Een koning die gezalfd is, heeft een nauwe relatie met God. Gods geest rust op hem en hij regeert namens God.

 

Het is ook mogelijk om mij als spreker te boeken.

Wilt u hier meer over weten of mij boeken?

Love to Testify

Het is mijn droom om mensen te zien opbloeien in de gaven die zij gekregen hebben en de getuigenis die zij als persoon zijn.

 

 

Wees een zegen, want een kaars verliest niets bij het aansteken van een andere kaars.

Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

Commandeurstraat 30, 8251 CL Dronten

Email: info@lovetotestify.nl

Telefoon: 06 10903998

KvK-nummer: 70594783

Copyright @ All Rights Reserved